INTEGRITETSPOLICY

Allmänt

Regalfönster värnar om din integritet. Du skall kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter och därför har vi upprättat denna integritetspolicy.
Denna policy beskriver hur Regalfönster samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller då Regalfönster tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med oss.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Regalfönster är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

När behandlar vi dina personuppgifter?

När du köper våra produkter eller när du tillhandahåller produkter och/eller tjänster till Regalfönster: Vi tar emot och lagrar information som du tillhandahåller direkt till oss i samband med vårt avtalsförhållande. Den typ av information vi kan hämta direkt från våra kunder och leverantörer inkluderar: namn, användarnamn, e-post adresser, post adresser, telefonnummer, jobbtitel, transaktionsinformation, samt andra kontakt uppgifter eller annan information som dessa personer väljer att ge oss eller ladda upp i våra system.

När du använder vår webbplats: kan vi samla in personuppgifter som du väljer att skicka till oss, om du kontaktar oss vi webbsidan, kommer vi behålla ett register om våran korrespondens.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Regalfönsters åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden. Regalfönster kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att bevaka rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Regalfönster kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje parts leverantörer, konsulter och andra tjänsteföretag som utför tjänster på Regalfönsters vägnar. Dessa företag inkluderar t.ex. våra betalningsleverantörer, webbplatsanalysföretag, skattemyndigheter, och bokföringsleverantörer, kundtjänstrelaterade programvaruleverantörer, e-post leverantörer och andra.

Tredje part som Regalfönster lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att leverera tjänster eller produkter med anknytning till Regalfönsters avtal med dig som kund. Regalfönster delar endast personuppgifter om EU-invånare med tredje part som efterlever GDPR, sådan efterlevnad uppnås genom upprättande av adekvata avtal eller genom lämpliga kontroller av sådan tredje part och deras produkter eller tjänster.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Regalfönster om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Regalfönsters rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Ändring av integritetspolicy

Regalfönster har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Regalfönster kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Regalfönster innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Regalfönster.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Regalfönster har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

Dina rättigheter

Regalfönster ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Regalfönster kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av begära

  1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.
  2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
  3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
  4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 2. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att kontakta oss. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Copyright © 2024 Regalfönster. Alla rättigheter förbehålls.